طراحی و ساخت بج سینه | ساخت نشان سینه به صورت حرفه ای

طراحی و ساخت بج سینه | ساخت نشان سینه

طراحی و ساخت بج سینه یا همان ساخت نشان سینه از جمله فعالیت های تشریفاتی در راستای برندسازی و طراحی هویت بصری سازمانی به حساب می آید. ساخت نشان سینه برای کارکنان یک مجموعه، شرکت و یا ارگان نمادی از تعلق کارکنان به آن شرکت می باشد. بدون شک شرکتی که طراحی و ساخت بج سینه اختصاصی خود را برای کارکنان انجام می دهد با حضور در جلسات، سمینارها، کنفرانس هابا قدرت، اعتبار و یکپارچگی بیشتری ظاهر شده و همین امر به ظاهر ساده در راستای برندسازی تاثیر به سزایی دارد. از بجِ سینه با نام های...